Yhdistyksen säännöt

Turun lasten- ja nuorisopsykoterapiayhdistys ry

1. Yhdistyksen nimi

Turun lasten- ja nuorisopsykoterapiayhdistys r.y.

2. Yhdistyksen kotipaikka

Turku

3. Yhdistyksen tarkoitus

a. Tehdä tunnetuksi ja edistää yleistä tietoisuutta psykoanalyyttisesta lasten- ja nuorisopsykoterapiasta.

b. Kehittää ja edistää psykoanalyyttisen lasten- ja nuorisopsykoterapian asemaa ja yleisiä toimintaedellytyksiä. c. Toimia psykoanalyyttistä lasten- ja nuorisopsykoterapiaa harjoittavien psykoterapeuttien alueellisena asiantuntijajärjestönä.

 

4. Tarkoituksen toteuttaminen

a. Järjestää koulutuksia, luentoja ja keskustelutilaisuuksia psykoanalyyttisesta lasten- ja nuorisopsykoterapiasta.

b. Ohjata ja neuvoa erilaisissa yksittäisissä kysymyksissä / ongelmissa psykoanalyyttiseen lasten- ja nuorisopsykoterapiaan liittyen.

c. Yhdistys seuraa alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä. Laatii tarvittaessa kannanottoja psykoanalyyttisen lasten- ja nuorisopsykoterapian eettisiin kysymyksiin ja tehdä aloitteita psykoterapian lainsäädäntöön liittyen.

d. Toimia psykoanalyyttisen lasten- ja nuorisopsykoterapian psykoterapeutteja yhdistävänä ja yhteistoimintaa lisäävänä järjestönä järjestämällä kokouksia ja neuvottelutilaisuuksia.

e. Toimia yhteistyössä vastaavien järjestöjen ja alan muiden toimijoiden kanssa sekä niiden organisaatioiden kanssa, jotka ovat vastuussa lasten- ja nuorten psyykkisen kuntoutuksen järjestämisestä.

f. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

 

5. Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä asianmukaisen koulutuksen omaava yksilöpsykoterapeutti, joka tekee lasten ja nuorten kanssa psykoanalyyttistä psykoterapiaa. Myös psykoanalyyttisessä lasten- ja nuorisopsykoterapeutti koulutuksessa olevat henkilöt voidaan hyväksyä jäseneksi. Jäsenyyttä tulee anoa hallitukselta, jolla on oikeus myös hylätä anomus. Jäseneksi hyväksyminen edellyttää hallituksen yksimielistä päätöstä.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä esim. ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.  Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka toimii yhdistyksen sääntöjen ja tarkoitusten vastaisesti. Jäsenen erottaminen edellyttää hallituksen yksimielistä päätöstä erottamisesta.

6. Jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsenen tulee maksaa vuotuinen jäsenmaksun. Vuosikokous päättää jäsenmaksun suuruudesta. Jäsen, joka kahtena perättäisenä vuotena jättää jäsenmaksun maksamatta katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.

7. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja 2 muuta varsinaista jäsentä sekä 1 varajäsen. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosittain puolet hallituksesta on erovuorossa. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänteen enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

7. Nimenkirjoitusoikeus

Yhdistyksen nimen voi kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

8. Toiminta- ja tilikausi

Toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on annettava toiminnantarkastajalle vähintään kuukautta ennen vuosikokousta.

9. Vuosikokous

Vuosikokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Kokouskutsu on lähetettävä sähköpostitse tai kirjallisesti jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a. Valitaan kokoukseen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa

b. Esitetään tilinpäätös ja vuosikertomus

c. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

d. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio alkavaksi vuodeksi sekä jäsenmaksun suuruus

e. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan myös valita uudelleen.

f. Valitaan yksi toiminnantarkistaja ja varatoiminnantarkistaja

g. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä hallitukselle ennen vuosikokousta.

Hallituksen päätöksellä yhdistyksen kokous voidaan kutsua koolle milloin tahansa tai jos vähintään 5 jäsentä tai 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii. Kokous kutsutaan kokoon samalla tavalla kuin vuosikokous.

12. Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Turussa 22.3.2011

 

Satu Kivimäki, puheenjohtaja

Desirèe Sjöblom, sihteeri

Marja Kivirauma, rahastonhoitaja

Kristiina Ojanen-Järvikoski, hallituksen jäsen

Hanna Manninen, hallituksen jäsen

Eija Sinervä, hallituksen jäsen

Raija Hukkanen, hallituksen varajäsen